ДИАМАНТ 44 ЕООД
Фирмата ДИАМАНТ 44 ЕООД е създадена през 2006 г. Тя е със специализирана дейност в областта на противопожарна техника и безопасност.
ДИАМАНТ 44 ЕООД притежава лицензирана - Разрешение № ОМ – 550/22.06.2017 г.на СД"ПБЗГН" - ГДПБЗН – МВР, гр. София да извършва на сервизно обслужване на противопожарни уреди, съгласно чл. 129, ал.2, т.4 от ЗМВР и чл.3, т.4 на Наредба № 8121з-531/09.09.2014 г. - безсрочно, и Разрешение № ОМ – 702/08.08.2017 г.на СД"ПБЗГН" - ГДПБЗН – МВР да осъщестява ПОДДЪРЖАНЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, съгласно чл. 129, ал.2,т.5 от ЗМВР и чл.3, т.5 Наредба № 8121з-531/09.09.2014 г. - безсрочно.
Фирма разполага с високо квалифицирани инженерно-технически и опитни професионалисти,преминали курс за техническо обслужване, проверка, зареждане и презареждане на всички видове пожарогасители – прахови, водни, водопенни и пожарогасители с въглероден двуокис/карбон диоксид СО2/".
Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи/ПГИ/, пожароизвестителни системи/ПИИ/, системи за управление на дим и топлин/СУДМ/ и пожарни кранове/ПК/.
ДИАМАНТ 44 ЕООД изготвя необходимите документи за осигуряване на пожарната безопасност/ПБ/ на обекти съгласно НАРЕДБА № 8121з-647 от 01 октомври 2014 г. ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ.
Разработва правила (инструкции) за осигуряване на ПБ на територията на обекта.
Разработва планове за действие на личния състав за гасене на пожари, включително реда за аварийно спиране на технологичното оборудване, газоснабдяване, топлоснабдяване, електрозахранване и др.
Изготвя планове за осигуряване на пожарната безопасност при ремонти и реконструкции в обекта.
Разработва схеми и планове за евакуация на работещите и пребиваващите в обекта лица при пожар или авария.
Проектиране, доставка, изграждане и поддържане на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации.
Продажба на нова противопожарна техника.
Изработване на евакуационни схеми на обектите.Осигуряване на знаци, съгласно ISO 6309 и Наредбата № РД-07/8 от 2008 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарната охрана.
Защитни дрехи и гасителни средства. ДИАМАНТ 44 ЕООД. Осигурява безплатен транспорт за доставката на ново закупена противопожарна техника, вземане и връщане на пожарогасители за сервизно обслужване от обектите на територията на град София.
Фирмата поема задължението пред своите клиенти,да следи за сроковете на годишната заверка на пожарогасителите.

Авторско право © 2018 Всички права запазени. | ДИАМАНТ44 ЕООД | diamant44.com